Szolgáltatás

Adatvédelmi nyilatkozat

a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. honlapjának (www.hepa.hu) látogatói, valamint szolgáltatásainak igénybe vevői részére

1. Adatkezelő és adatvédelmi tisztviselője megnevezése és elérhetőségei

Adatkezelő adatai:
HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt.
(1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.; e-mail címe: info@hepa.hu; telefonszáma: +36 1 922-2600)
(a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Adatvédelmi tisztviselő:
Neve: dr. Szilágyi András György
postacíme: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
e-mail címe: dpo@hepa.hu
telefonszáma: +36 1 922-2600

2. Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: Adatkezelő továbbá az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adattovábbítás”: a személyes adat meghatározott címzett számára történő hozzáférhetővé tétele;

„adatvédelmi incidens”: adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adatok kezelésére vonatkozó biztonság olyan sérülése, amely a továbbított vagy tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy ahhoz kapcsolódó jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„azonosítható természetes személy”: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosítóvagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„érintett”: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható Érintett vagy természetes személy;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést egyértelműen kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„különleges adat”: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„személyes adat”: az érintettre vonatkozó bármely információ;

3. Az adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezeljük.

b) A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

c) Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

d) Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

e) A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy az Érintett csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

f) Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

4. Tájékoztatás automatikus döntéshozatalról, profilalkotásról:

Az adatkezelés során nem valósul meg automatizált döntéshozatal és profilalkotásra sem kerül sor.

5. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama:

 
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Cégregisztráció a honlapon
 • üzleti, szakmai kapcsolattartás
 • üzletszerzési célú megkeresések
 • információ kérése
 • eseményeinkre (kiállítás, rendezvény, oktatás stb.) meghívót, tájékoztatót küldünk
Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) telefon e-mail cégvezető vezetéknév cégvezető keresztnév cégvezető beosztása kapcsolattartó vezetéknév kapcsolattartó keresztnév kapcsolattartó beosztás cégregisztrációról való leiratkozásig (vagy tiltakozásig)
Hírlevél szolgáltatás célja az Adatkezelő közfeladataival összefüggő kapcsolattartás, Önt új eseményeinkről, híreinkről értesítjük Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) teljes név e-mail cím hírlevélről történő leiratkozásig
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Cégregisztráció és Hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozás során az alábbi adatkezelési szabályok szerint járunk el: Adatkezelők: HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közép- Európai Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. (Cg.01-09-327932; adószáma: 24733625-2-43) Külgazdasági és Külügyminisztérium A regisztrációval és a hírlevélre történő jelentkezéssel Ön a megadott személyes adatok cégregisztrációval és/vagy hírlevél szolgáltatással összefüggésben történő kezelését tudomásul vette.
Beléptetés (papír alapú) Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés f) pont név cégnév érkezési nap és időpont fogadó neve A belépésre való jogosultság megszűnéséig, de legkésőbb az adat keletkezésétől számított három (3) hónapig
Engedély alatt folytatott képzéseken résztvevők Jogi kötelezettség teljesítése: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés c) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 2013. évi LXXVII. Törvény a felnőttképzésről név születési név anyja neve születési hely születési idő beosztás legmagasabb iskolai végzettség oktatási azonosító e-mail cím számlázási név számlázási cím levelezési cím telefonszám szabad szavas személyes adat Az adatok keletkezésétől számított 8. év december 31. napja után
Egyéb szakmai programokon résztvevők Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés f) pont név beosztás e-mail cím számlázási név számlázási cím levelezési cím telefonszám szabad szavas személyes adat A program teljesülését követő 5. év végével (általános polgári jogi elévülési idő)
Képzések, egyéb szakmai programok oktatóinak / előadóinak / felkért szakértőinek kiválasztása, minősítése Az adatkezelés a Felek közötti szerződés teljesítéséhez szükséges: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés b) pont név születési név társaság neve társaság címe levelezési cím email cím telefonszám legmagasabb iskolai végzettség oklevél száma oklevelet kiállító intézmény neve releváns szakmai tapasztalat (év) releváns szakmai tapasztalat (igazolása) felnőttképzési tapasztalat (év) felnőttképzési tapasztalat (igazolása) nyelvtudás (nem szükséges igazolni) A szerződés megszűnését követő 5. év végével (általános polgári jogi elévülési idő)
HEPA Exportakadémia Tudásközpont e- learning regisztráció Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) név képviselt cég/egyetem neve Neptun kód e-mail cím, ország, város Munkavállaló esetében a munkaviszony megszűnésével, nem munkavállaló IKR felhasználó esetén a hozzájárulás visszavonásával, illetve 5. év végével (általános polgárjogi elévülési idő)
Panaszkezelés az Exportakadémia szolgáltatásaihoz kapcsolódóan Jogi kötelezettség teljesítése: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) név cím telefonszám Adat keletkezésétől számított 3. év végével
bekezdés c) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 1997. évi CLV. Törvény a fogyasztóvédelemről e-mail cím szabad szavas személyes adat
Támogatási programokhoz kapcsolódó rendezvényre történő jelentkezés Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) név beosztás e-mail cím telefonszám mobilszám címadatok Ha nincs egyéb igény: az adatkezelés rendezvény megvalósítását követő szakmai értékelés lezárásáig tart, illetve amennyiben az érintett hozzájárult ahhoz, hogy Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről értesítést küldjön, akkor hozzájárulása visszavonásáig
Támogatási programok
 • Pályázati regisztráció
 • Pályázat benyújtása
 • Pályázat értékelés
 • Helyszíni ellenőrzés
 • Kifogás/Szabálytalanság kezelés
 • Szerződések kezelése / nyomonkövetése
Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) név beosztás e-mail cím telefonszám mobilszám címadatok A támogatásban nem részesült pályázók adatait a támogatói döntést követően, a regisztrációt követő legföljebb három évig tároljuk. Egyéb esetben a pályázati kiírásban meghatározottak szerint A szerződés megszűnését követő 5. év végével (általános polgári jogi elévülési idő)
Közreműködés támogatási programok megvalósításában
 • Pályázat benyújtása
 • Pályázat értékelése
 • Szerződések kezelése / nyomonkövetése
Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) név beosztás e-mail cím telefonszám mobilszám címadatok szakmai végzettség (igazolása) releváns szakmai tapasztalat (igazolása) nyelvtudás (igazolása) Egyedileg, esetenként kerül meghatározásra. Pl. az európai uniós projektek esetén a projekt fenntartási időszakának végéig, a hazai forrásból finanszírozott támogatások esetén az Ávr. 101. § alapján a kedvezményezett beszámolójának a támogató által történő jóváhagyásától számított tíz évig kezeli.
Kereskedelemfejlesztési programok kidolgozása, megvalósítása  
 • Pályázat benyújtása
 • Pályázat értékelése
 • Szerződések kezelés/nyomonkövetése
 • Helyszíni ellenőrzés
 • Kifogás/Szabálytalanság kezelés
Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) név beosztás e-mail cím telefonszám mobilszám címadatok személyi igazolvány száma A szerződés megszűnését követő 5. év végével (általános polgári jogi elévülési idő)
Támogatási programok protokoll eseményeinek szervezése Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) név beosztás e-mail cím telefonszám mobilszám címadatok Az eseményt követő 5. év végével (általános polgári jogi elévülési idő)
Összeférhetetlenség kezelése munkaviszony és munkavégzésre irányuló jogviszony Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés f) pont jogviszony fennáll (igen/ nem) jogviszony típusa munkáltató/foglalkoztató / megbízó/ megrendelő megnevezése jogviszony jellege jogviszony kezdetének időpontja munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló jogviszony időtartama tagsági viszony fennáll (igen / nem) gazdasági társaság megnevezése, tevékenysége tagsági viszony kezdete A munkaviszony megszűnésétől vagy megszüntetésétől számított 3 év elteltéig
Integritás sértés Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés f) pont bejelentő neve bejelentő lakcíme bejelentő elérhetősége jogi személy képviselőjének neve bejelentésben szereplő személyes adatok A vizsgálat nem megalapozott vagy nem szükséges intézkedés, a vizsgálat lezártát követő 60 nap elteltéig; ha az adat a vizsgálathoz nem szükséges, azonnal; ha intézkedés megtételére kerül sor, a Társaság legfeljebb a bejelentés alapján indított eljárások jogerős lezárásáig tárolja.
Kimenő számlák Bejövő számlák Jogi kötelezettség teljesítése: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés c) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 2000. évi C. törvény a számvitelről név /vállalkozás is/ lakcím irányítószám lakcím település lakcím utca, házszám lakcím ország adószám különleges adó státusz banki adatok A beszámolóval érintett időszakot követő 8 év múlva
Magánszeméllyel kötött (megbízási) szerződések Az Adatkezelő közfeladatai ellátása
 • a rendelkezésére álló kereskedelemfejlesztési eszközök működtetése,
 • exportfejlesztést célzó kormányzati és üzleti delegációk, szakmai események szervezése, lebonyolítása
 • üzleti lehetőségek menedzselése
 • külképviseleti, partner iroda hálózatot érintő együttműködések kezelése
 • ország és ágazat specifikus valamint támogatásokra vonatkozó tanácsadási és elemzési/információnyújtási szolgáltatások
Az adatkezelés a Felek közötti szerződés teljesítéséhez szükséges: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés b) pont Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) név anyja neve születési idő születési hely lakcím adóazonosító TAJ bankszámlaszám telefonszám e-mail cím A szerződés megszűnését követő 5. év végével (általános polgári jogi elévülési idő)
Kormányzati szervekkel, tudományos szakmai intézményekkel, hazai, nemzetközi és EU-s szakmai szervezetekkel, civil szervezetekkel kapcsolatos együttműködés Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) kapcsolattartáshoz szükséges adat megállapodásban rögzítettek szerint Egyedi megállapodásban rögzítettek szerint
Szakmai események (ki- beutazó delegációk, két- vagy többoldalú gazdasági kapcsolatfejlesztést célzó fórumok, találkozók, B2B események, üzleti fórumok biztosítása Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) név születési dátum (esetenként) anyja neve (esetenként) beosztás e-mail cím telefonszám mobilszám címadatok nemzetiség (esetenként) útlevélszám (esetenként) személyi igazolvány száma (esetenként) Az adatkezelés rendezvény megvalósítását követő szakmai értékelés lezárásáig tart, de legkésőbb a lezárástól számított 5 évig (pl. közfeladatról való beszámolási kötelezettség esetén)
Az Adatkezelő kizárólag az Ön nevét és ételallergiája típusát kezeli annak érdekében, hogy elkerülje bizonyos ételek felszolgálását Önnek Az érintett kifejezett hozzájárulása az Általános Adatvédelmi Rendelet 9.  cikk. (2) bekezdés a) pontja alapján ételintolerancia/ételallergia Az esemény végeztével haladéktalanul.
Magyar vállalkozások külföldi vásárokon, kiállításokon történő részvételének szervezése Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) kapcsolattartó neve telefonszám e-mail cím Ha nincs egyéb igény: az adatkezelés rendezvény megvalósítását követő szakmai értékelés lezárásáig tart.
Magyar vállalkozások külföldi vásárokon, kiállításokon történő részvételének szervezése Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) résztvevő neve beosztás email címe mobil szám nemzetiség változó igénnyel szervezéstől függően:
 • kiutazási adtok (járatszám, indulás/érkezés időpontja, mely repülőtéren lép be az országba, utasbiztosítás, szállodai tartózkodás)
 • születési, helye idő
 • utazási és/vagy személyes dokumentumok (mint pl. útlevél, szig. száma és adatai, adott esetben vízum)
 • portré fotó (fényképes belépő igénylés esetén szükséges)
 • privát lakcím
Ha nincs egyéb igény: az adatkezelés rendezvény megvalósítását követő szakmai értékelés lezárásáig tart, illetve amennyiben az érintett hozzájárult ahhoz, hogy Adatkezelő hasonló témájú rendezvényeiről értesítést küldjön, akkor hozzájárulása visszavonásáig
Külgazdasági és Külügyminisztériumtól érkező feladatszabások teljesítése Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) név beosztás e-mail cím telefonszám mobilszám címadatok A feladat teljesülését követő 5. év végével (általános polgári jogi elévülési idő)
Üzleti találkozó szervezése Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) név beosztás e-mail cím telefonszám mobilszám címadatok A program teljesülését követő 5. év végével (általános polgári jogi elévülési idő)
Sajtótájékoztatóról szóló értesítés Közhatalmi feladat végrehajtása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés e) pont, figyelemmel az alábbi jogszabályra: 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet 1§ (2) név e-mail cím telefonszám Az adatkezelés a hírlevélről történő leiratkozásig tart.
Rendezvények, események beszámolói, sajtóhírei Az érintett hozzájárulása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés a) pont képmás (fotó, videó, mozgókép) hangfelvétel Hozzájárulás visszavonásáig
Toborzás (részletek külön adatvédelmi tájékoztatóban) Az érintett hozzájárulása: Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk. (1) bekezdés a) pont név állampolgárság születési idő születési hely anyja neve TAJ szám adóazonosító jel személyi igazolvány szám lakcím telefonszám vezetői engedély iskolai végzettség elektronikus levélcím egyéb önkéntesen beküldött adatok Hozzájárulása visszavonásáig, illetve a pályázat benyújtásától számított 1 (egy) évig tárolja.

6. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

Adatkezelő az adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

NÉVCÍMTEVÉKENYSÉG

New Land Media Reklám, Szolgáltató

és Kereskedelmi Kft. és Lounge Design Szolgáltató Kft.

1025 Budapest, Felső

Zöldmáli út 72.

weboldal         látogatottság mérése, riportok készítése

Hírlevél szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatfeldolgozók:

 

NÉV

 

CÍM

 

TEVÉKENYSÉG

New Land Media Reklám, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. és Lounge Design Szolgáltató Kft.

1025 Budapest, Felső

Zöldmáli út 72.

adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok

készítése

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az EGT tagállamain, így az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra. Amennyiben utazások alkalmával az adattovábbításra mégis szükség lenne, erről az érintett eseti és előzetes tájékoztatást kap Adatkezelőtől.

A személyes adatok az alábbi címzettek részére kerülnek továbbításra:

Adattovábbítás címzettjeAdattovábbítás idejeAdattovábbítás tárgya

Nemzetközi                   Testőr

Biztonságszolgálati Kft

esetikamerafelvétel
MS Technika Kft.esetikamerafelvétel
Illetékes hatóságeseti

ügykörtől függően eredményes ügyintézés               érdekében

szükséges körben

Pest Megyei Kormányhivatalfelnőttképzési törvény hatálya alá eső képzések

név, születési név, születési hely és idő, legmagasabb iskolai végzettség, oktatási

azonosító, e-mail cím

bEcommerce Kft.

Exportakadémia Tudásközpont

(e-Learning felületen történő regisztráció)

Neptun kód, e-mail cím, ország, város
Nemzeti Adó- és Vámhivatalrendszereshatósági megkeresés szerint
Könyvvizsgálórendszeresjogszabályi előírások szerint

Külgazdasági                       és

Külügyminisztérium

rendszeres

különböző              tulajdonosi feladatszabásnak                (pl. adatszolgáltatás, beszámolás)T

megfelelően

Regionális partnerirodaeseti 
Terrorelhárítási Központeseti

név, születési dátum

(esetenként), anyja neve

  

(esetenként), beosztás

e-mail cím, telefonszám mobilszám, címadatok, nemzetiség (esetenként), útlevélszám (esetenként), személyi igazolvány száma

(esetenként)

Rendezvény társszervezőjeeseti

név, beosztás, telefonszám,

mobilszám, nemzetiség

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, Adatkezelő jogosult Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben Érintett által megjelölt személyes adatot Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles Érintettet írásban tájékoztatni.

Helyesbítés, kiegészítés joga

Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles Adatkezelőt a pontos, teljes körű adatról is tájékoztatni. Adatkezelő jogosult indokolt esetben Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa Adatkezelő számára.

Adatkezelő Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Érintett kérésére Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Adatkezelő akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket Érintett Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

 1. az adatkezelés Érintett önkéntes hozzájárulásán vagy olyan szerződésen alapul, ahol az Érintett az egyik fél; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Abban az esetben, amennyiben Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, Adatkezelő jogosult Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett munkáltatói intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

Személyes adatok törlése, korlátozása, tiltakozás joga Törléshez való jog

 • Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá

vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. Érintett által megjelölt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Adatkezelő a személyes adatot Érintett hozzájárulása alapján kezelte és Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból vagy közvetlen üzletszerzési adatkezelés miatt tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek történő, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került
 • Ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 • Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
  1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  2. a személyes adatok kezelését előíró, Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  3. Munkahelyi egészségügyi vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  4. Közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Korlátozás

 • Érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
  1. Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  4. Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival
 • Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet
 • Adatkezelő Érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

Tiltakozás

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha:

 • az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat vagy
 • az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés történik,
 • ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást

Fenti esetekben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Érintett jogérvényesítési lehetőségei

A hozzáférés, törlés, helyesbítés, korlátozás, tiltakozás továbbá adathordozhatóság esetén Érintett a kérelmét az Adatvédelmi tisztviselőnél nyújthatja be.

A kérelem benyújtása írásban történhet elektronikus levél útján vagy papír alapon. Érintett köteles a kérelemben megjelölni, hogy mely személyes adat vonatkozásában kéri az Adatkezelő intézkedését.

Adatkezelő az az írásban benyújtott kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül köteles kérelmet elbírálni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét, illetve a folyamatban lévő kérelmek számát, Adatkezelő a kérelem elbírálásának határidejét további 2 hónappal meghosszabbíthatja. A meghosszabbítás tényéről, illetve okairól Érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Amennyiben Érintett kérelme megalapozott, Adatkezelő a kért intézkedést az eljárási határidőn belül végrehajtja, és a végrehajtás megtörténtével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad Érintett részére. Ha Adatkezelő Érintett kérelmét elutasítja, köteles erről írásbeli határozatot hozni. Határozatában köteles

megjelölni a döntés alapjául szolgáló tényállást, döntésének indoklását a megfelelő jogszabályok, illetve eseti döntések bemutatásával, továbbá köteles Érintettet az Adatkezelő döntésével szemben irányadó jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni.

Érintett az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos költségek megtérítésére kizárólag abban az esetben kötelezhető, amennyiben Adatkezelő az Érintettet a kérelme beérkezését követő 8 napon belül írásban tájékoztatta arról a körülményről, hogy kérelme túlzó jellegű, és ezzel egyidejűleg tájékoztatta az adminisztratív költség mértékéről, de Érintett mindezen körülmények ellenére az igényét írásban fenntartotta. Az igény fenntartásának minősül, ha Érintett a Munkáltatói tájékoztatás ellenére nem vonja vissza kérelmét 5 munkanapon belül vagy az ügyintézési határidő végéig.

A költségek viselésére kötelezett Érintett a költséget külön köteles megfizetni az Adatkezelő által kibocsátott fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül.

Ha Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha a Adatkezelő a vonatkozó fenti eljárási határidőt elmulasztja, úgy Érintett a 7. pont szerinti jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

7. Jogorvoslati jog

8. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Ne maradjon le a friss híreinkről!

Íratkozzon fel megújult, mobilbarát hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ne maradjon le a friss híreinkről!

Íratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Oldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy a legjobb élményt nyújthassuk.